KVKK Aydınlatma Metni

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu,
EKIPHOST: Göztepe Mah. Batışehir Cad. Batışehir K Blok No:2/2 İç kapı No:115 Bağcılar/İstanbul,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Veri Sorumlusu

KVKK uyarına muhatap, üye, bağışçı, bursiyer, stajyer, tedarikçi, ziyaretçi, hibe alan, ödül alan,
desteklenen, fark yaratan, yarışmacı, program ortağı ve çalışanı sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak belirlenen EKIPHOST tüzel kişiliği tarafından belirtilen kapsamda
değerlendirilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVKK'nın 4., 5. ve 6,. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 • Doğru ve gerektiğinde güncel
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

Kurallarına uygun bir şekilde EKIPHOST'un aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde
işlenecektir.


EKIPHOST'un faaliyetleri;

 • Bulut ve Fiziksel Sunucu ve Sunucu barındırma hizmetlerini sağlamak
 • Oyun sunucusu kiralama hizmetlerini sağlamak
 • Yazılım ve program hizmetlerini sağlamak ve yürütmek

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK'nın 8. ve 9. Maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, EKIPHOST'un faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, bağışçı, yöneticiler, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri) aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, EKIPHOST tarafından;

 • Web site kayıt ve başvuru formları
 • Web sitesi iletişim formları
 • Web sitesi E-Bülten kayıt formları
 • Web sitesi Destek formları

Gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak EKIPHOST'un faaliyetlerini sürdürebilmesi için
KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK'nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da
toplanabilmekte, işlenebilmek ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK'nın 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;


1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. KVKK 7. Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
7. (5.) ve (6.) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme,
Haklarına sahiptir.


Yukarıda belirtilen 9 maddelik haklarınız ile ilgili EKIPHOST'a destek@ekiphost.com E-Posta adresi yoluyla başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 15 (ON BEŞ) iş günü içerisinde yanıt verilecektir